MARKETPLACE GİZLİLİK POLİTİKASI

Kişisel Verilerinizin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme


Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş. (“Turkcell Satış”) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Turkcell Satış’ın koruması altındadır. Turkcell Satış, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Turkcell Satış tarafından Marketplace (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.)  Gizlilik Politikası kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Uygulama tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.


I. Kişisel Verileriniz Nelerdir?


Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Turkcell Satış tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi; T.C. kimlik numarası, ad, soyadı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

 • İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi; irtibat numarası/e-posta bilgileri,

 • Abonelik Bilgileri: Bu veri kategorisi; telefon numarası, abone numarası, abonelik tipi/durumu, tarife/kampanya/paket abonelikleri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

 • Ödeme ve Finansal Bilgiler: Bu veri kategorisi; banka/hesap/kart bilgileri, ödeme/TL yükleme alışkanlıkları gibi veri türlerini ifade etmektedir.

 • Konum Bilgisi: Bu veri kategorisi; lokasyon bilgileri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

 • Kullanım ve Davranışsal Bilgiler: Bu veri kategorisi; kullanım alışkanlıkları ve davranış analizleri gibi veri türlerini ifade etmektedir.

 • Diğer Bilgiler: Bu veri kategorisi; Turkcell Satış bayisinden alınan randevunun sebebi, randevu alınacak tarih ve saat bilgisi ve açıklama bilgileri veri türlerini ifade etmektedir.


II. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları


Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,

 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,

 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi, suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,

 • Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması,

 • İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması,

 • Uygulama kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarınıza karşılık vermesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ile izinsiz ve hileli kullanımların tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması,

 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

III. Kişisel Verilerin Aktarılması


Turkcell Satış, kişisel verilerinizi bu Politika’da yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi alıcı gruplarına aktarabilecektir:

 • https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz adresinde listelenen yurt içi grup şirketleri ve iş ortakları ile Turkcell Satış nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,

 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına.

IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz taahhütname, form, basılı sözleşme, çağrı merkezi, web sitesi, Uygulama, elektronik posta ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da Kanun’un 5 ve 6. maddeleri veya sair mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

 • Turkcell Satış’ın tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

 • Turkcell Satış’ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Turkcell Satış’ın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

V. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız


Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Turkcell Satış’a başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

VI. İletişim


Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek.

 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park Maltepe/İstanbul” adresine ileterek

 • Turkcell Satış’ın sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl bağlantısına tıklayabilir veya https://www.turkcell.com.tr   üzerinden hesabınıza girerek bildirim ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. E-posta gönderimleri ile ilgili sorularınızı müşteri hizmetlerini arayarak veya https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/iletisim/turkcell-hizmet adresindeki hizmet kanallarımızı kullanarak bize iletebilirsiniz.

VII. Politika Hakkında


Bu Politika Turkcell Satış tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Turkcell Satış, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Turkcell Satış tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın Marketplace uygulamasında ve turkcell.com.tr internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Politika’daki esaslı değişiklikler SMS ya da e-posta yoluyla tarafınıza bildirilecektir.  Güncellenen Politika’yı kabul etmemeniz halinde, Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınızı kullanabilir veya uygulama kullanıcı hesabınızı silebilirsiniz.

Politikada yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.