UPCALL AYDINLATMA METNİ

UPCALL AYDINLATMA METNİ​​

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bu metinde “Turkcell” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır.
Turkcell tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Turkcell’in koruması altındadır. Turkcell, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel veriler, Turkcell tarafından Upcall (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Uygulama tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Kişisel veriler, kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte Turkcell tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, ad, soyad verilerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri:Bu veri kategorisi uygulamada kayıtlı telefon numarasıve adresi , e-posta, lik doğrulama ve hesaba erişim için kullanılan bilgiler gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Abonelik/Üyelik Bilgileri: Bu veri kategorisi MSISDN (abone/kullanıcı numarası), tarife/paket/abonelikleri ve paket kullanım bilgileri, arama ayarları abonelik tipi ve abonelik durumu ile abonelik bilgisi ve fatura tutarı bilgilerinizi ifade etmektedir.
 • Şebeke, Trafik ve Konum Bilgileri: Bu veri kategorisi,  aramaların tarihi, saati ve arama süresi, arama alınan ve aranan numaralar ve eğer çözüldüyse aradığı ve arandığı kişinin isim bilgileri, uygulama bildirimleri, internet ortamında yapılan erişimlere ilişkin olarak sisteme bağlantı ile sistemden çıkış tarih ve saat bilgileri, kaynak ve hedef nokta bilgileri, trafik verileriniz ile bağlantı bilgileri; kullanılan cihaza ve SIM karta ilişkin bilgiler ile söz konusu cihazın konum bilgileri; ürün ve hizmetlerin kullanımı doğrultusunda oluşan kullanım verileriniz ile hizmetlerin sunulması için gerekli teknik veri türlerini ifade etmektedir.
 • Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler:Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıkla, kullanım bilgileriniz, mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgilerinizi ifade etmektedir.
 • Cihaz Bilgileri: IP adresi, Cihaz markası ve modeli, cihazın işletim sistemi, tercih edilen telefon dili, kullanıcıların hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi, internet bağlantı tipi bilgisiniifade etmektedir.
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Uygulamaya yüklenen kullanıcı profil fotoğrafı, ses içeren veya içermeyen video kayıtları verilerini ifade etmektedir.
 • Kişiselleştirme Bilgileri: Kullanıcı adı, Profil fotoğrafı.
 • Diğer: Uygulamanın yüklü olduğu cihazda kayıtlı olan kontaklara (rehber) ilişkin veriler ile engellenen numaraları ifade etmektedir.
II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz taahhütname, form, basılı sözleşme, çağrı merkezi, web sitesi, Uygulama, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmakta, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle işlenmektedir.
Turkcell her durumda Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkelere bağlı kalarak kişisel verilerinizi hukuka uygun şekilde belirli, açık ve meşru amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir.
Aşağıdaki kişisel veri işleme amaçları, işlenen kişisel veri türleri yararlandığınız ürün ve hizmetler ya da talep ve rızanıza göre farklılık gösterebilecektir.
 • Kanunlarda açıkça öngörülen haller İşbu Aydınlatma Metnin’de sayılan kişisel veriler Turkcell’in tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.
 • İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Şebeke Trafik ve Konum Bilgileri, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler, Cihaz Bilgileri.
 • İşleme amaçları: Turkcell’in tabi olduğu kanunlarda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin yürütülmesi, gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, şebeke trafiğinin yönetimi, arabağlantı, faturalama işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve tüketici şikâyetleri ile arabağlantı ve faturalama anlaşmazlıkları başta olmak üzere, uzlaşmazlıkların çözülmesi ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Turkcell, kişisel verilerinizi uygulamanın tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.
 • İşlenen Veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Şebeke Trafik ve Konum Bilgileri, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler, Cihaz Bilgileri, Kişiselleştirme Bilgileri, Diğer Bilgiler.
 • İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, hizmetin kişiselleştirilmesi ve deneyiminizin iyileştirilmesi (özelleştirilmiş, kişiselleştirilmiş veya yerelleştirilmiş içerikler, öneriler, özellikler ve reklamlar sağlayarak), tüketici şikayetleri, uyuşmazlıkların çözümü, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması, hizmetin izinsiz ve yetkisiz kullanımı dâhil olmak üzere sahtekârlığın önlenmesi için denetim ve kontrollerin yapılması, iş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması.
Turkcell’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması
İş bu Aydınlatma Metni’nde sayılan veriler Turkcell’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenecektir.
 • İşlenen Veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Şebeke Trafik ve Konum Bilgileri, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler, Cihaz Bilgileri.
 • İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, ürün ve hizmetlerin fayda, koşul, ücretlendirme, üyelik, çekiliş, yarışma, ödül hususlarında bilgilendirilmeniz ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, hizmetin izinsiz ve yetkisiz kullanımı dâhil olmak üzere sahtekârlığın önlenmesi, kullanıcı talep ve şikayetlerinin karşılanması süreçlerinin yönetilmesi, olası uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Turkcell’in tabi olduğu ikincil mevzuattan kaynaklanan ve tarafların haklarını korumak veya güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu olan veri işleme faaliyetleri.
Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi
Uygulamanın kullanılması esnasında Turkcell ve tercihinize göre diğer kullanıcılar tarafından görülmek üzere isteyerek paylaştığınız kişisel verileriniz işlenmektedir.
 • İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Kişiselleştirme Bilgileri.
 • İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, tüketici şikayetleri, uyuşmazlıkların çözümü, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması, hizmetin izinsiz ve yetkisiz kullanımı dâhil olmak üzere sahtekârlığın önlenmesi için denetim ve kontrollerin yapılması amaçlarıyla, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik ve konum bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, diğer bilgilerden alenileştirilmiş olanlar, alenileştirilme amacına uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
Kullanıcının ve üçüncü kişilerin yasalardan kaynaklanan veya Turkcell tarafından sağlanacak haklarını kullanabilmeleri amacıyla zorunlu olan hallerde kişisel veriler işlenebilecektir.
 • İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.
 • İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, Uygulama ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, anket etkinlikleri sonucu kazanılan hakların kullandırılması, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikayet ve yönetim süreçlerinin icrası amaçları.
Turkcell’in meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması
Turkcell, meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmemesi kaydıyla, kişisel verileri işleyebilecektir. Bu koşula dayanarak kişisel verilerin işlendiği hallerde Turkcell meşru menfaatlerinin neler olduğunu açıkça belirleyerek menfaatleriyle kullanıcıların hakları arasındaki dengeyi sağlar. Kullanıcıların özel hayatın gizliliği, mahremiyet, kişilik hakları başta olmak üzere temel haklarının korunması birinci önceliktir.
 • İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Şebeke Trafik ve Konum Bilgileri, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler, Cihaz Bilgileri, Kişiselleştirme Bilgileri, Diğer Bilgiler.
 • İşleme amaçları: Hizmet kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, hizmet analizi, denetim ve kontrol, risk yönetimi, yetkisiz ve hileli kullanımının tespit edilmesi, ürün ve strateji geliştirilmesi.
Açık Rıza vermeniz halinde
Aşağıdaki amaçlar kapsamında özel olarak açık rıza vermeniz halinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, şebeke, trafik ve konum bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgileri ve cihaz bilgileriniz işlenmektedir:
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirimlerden haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma olanaklarının sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi,
 • İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması.
III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla Kanun ile ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki yurt içindeki alıcı gruplarına aktarabilecektir:
 • https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz adresinde listelenen yurt içi ve yurt dışındaki grup şirketleri ve iş ortakları ile Turkcell nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması amaçlarıyla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşlarına.
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere.
IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Upcall kullanıcısı olarak kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Turkcell’e başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.
V. İLETİŞİM
İlgili haklarınızdan herhangi birini kullanmak için, lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bizimle irtibata geçiniz. Kanun kapsamındaki haklarınızı hangi verilere yönelik kullanmak istediğinizin belirlenebilmesi hususunda sizlere yardımcı olabilmemiz için, lütfen haklarınızı kullanmak istediğiniz verilere ilişkin mümkün olduğunca detaylı bilgi veriniz. Talep bariz biçimde asılsız veya orantısız olmadığı sürece, (böyle bir durumda makul bir ücret talep edilebilir veya talebiniz reddedilebilir) sağlanan bilgiler ücretsiz olacaktır.
Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:
 • Turkcell’e daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr, adresine e-posta ile,
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr ;adresine e-posta göndererek.
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine ileterek
Yazılı olarak iletilen başvurularda Turkcell veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.
VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA
Bu Aydınlatma Metni Turkcell tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Turkcell, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Turkcell tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin Uygulamada yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.