TURKCELL PARTNER PORTAL VE PARTNER MOBİL GİZLİLİK POLİTİKASI

TURKCELL PARTNER PORTAL VE PARTNER MOBİL GİZLİLİK POLİTİKASI​

TURKCELL PARTNER PORTAL VE PARTNER MOBİL GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRMETurkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. (Bundan böyle TTECH olarak adlandırılacaktır) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, TTECH’in koruması altındadır. TTECH, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.Kişisel veriler, TTECH tarafından Turkcell Partner Uygulaması (Bundan böyle (“Uygulama”) olarak anılacaktır.) Gizlilik Politikası kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, TTECH tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.


I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. TTECH tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:
Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi, ad, soyad, kimlik numarası ve kimlik belgesi fotokopisi gibi veri türlerini ifade etmektedir.
İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, telefon numarası, e-posta adresi veri türlerini ifade etmektedir.


II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
 • Gerekli durumlarda size ulaşabilmemiz,
 • Aboneliğinizin onaylanması, ve abonelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması,
 • Sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; sistem ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.


III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kullanıcının kişisel verileri, bu Politika’da belirtilen amaçlarla, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aktarılabilecektir. 


IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz web sitesi, mobil uygulama ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza, Kanun veya ilgili mevzuatta belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.
 • TTECH’in tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • TTECH’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, TTECH’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.

V. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle TTECH’e başvurarak,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.


VI. İLETİŞİM
Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek.
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “Turkcell Teknoloji Plaza, Aydınevler Mahallesi, İnönü caddesi, No:36 34854 Maltepe İSTANBUL” adresine iletebilirsiniz.

VII. POLİTİKA HAKKINDA
Bu Politika TTECH tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. TTECH, bu Politika’da, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. TTECH tarafından yapılacak değişiklikler, Politika’nın https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/gizlilik-ve-guvenlik/turkcell-partner-portal-ve-partner-mobil-gizlilik-politikasi adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Güncellenen Politika’yı kabul etmemeniz halinde, Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınızı kullanabilir veya portal yöneticinizden hesabın silinmesini talep edebilirsiniz.
Politikada yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.