PASAJ AYDINLATMA METNİ

​​PASAJ AYDINLATMA METNİ

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş. (“Turkcell Satış”) tarafından hazırlanmıştır.
Turkcell Satış tarafından Pasaj Uygulaması (“Pasaj”) ve www.turkcell.com.tr web sitesi (“Web Sitesi”) (uygulama ve “Web Sitesi” birlikte “Platform” olarak anılacaktır) üzerinden toplanan ve işlenen kişisel veriler, Turkcell Satış’ın koruması altındadır. Turkcell Satış, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel veriler, Turkcell Satış tarafından Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Turkcell Satış tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılan alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir. Bu metinde yer alan kişisel verilerin kapsamı, işlenmesi ve aktarımı kullandığınız servisler ile tarafınızca ayrıca verilebilecek olan açık rızanız ya da taleplerinize bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Turkcell Satış tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik Bilgileri: T.C. kimlik numarası, ad, soyad.
 • İletişim Bilgileri: Adres, irtibat numarası, e-posta adresi.
 • Satış Kanallarındaki Bilgiler: Bu veri kategorisi, ödeme yöntemi, taksit bilgisi ve tutarı, kontratlı alışverişlerde kredi tutarı satış süreçlerinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler, görsel (video, fotoğraf) kayıtlarınız; elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla iletişime geçildiğinde elde edilen veriler; çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgilerinizi ifade etmektedir.
 • Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Bu veri kategorisi, ürün ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar, kullanım bilgileriniz; https://www.turkcell.com.tr/   ve Pasaj başta olmak üzere, Turkcell Satış’ın kendisinin veya üçüncü kişilerle işbirliğiyle, ürün ve hizmetlerin sunulması, kullandırılması ya da tanıtılması için oluşturulan internet sitelerindeki ve mobil uygulamalardaki davranış bilgileriniz ve çerezler; mobil uygulamalar vasıtasıyla toplanabilecek uygulama vekullanım bilgilerinizi ve Platformda sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin yapılan yorum içeriklerini ifade etmektedir.
II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz aşağıda sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda çağrı merkezi, web sitesi, Uygulama, elektronik posta ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, tamamen ya da kısmen otomatik yöntemlerle işlenebilecektir:
Kanunlarda açıkça öngörülen haller
İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel veriler Turkcell Satış’ın tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.
 • İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Satış Kanallarındaki Bilgiler, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.
 • İşleme amaçları: Turkcell Satış’ın tabi olduğu kanunlarda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi, faaliyetlerin yürütülmesi, gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi; suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması, düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi bu kapsama girmektedir.
Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Turkcell Satış, kişisel verilerinizi uygulamanın tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.
 • İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Satış Kanallarındaki Bilgiler, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.
 • İşleme amaçları: Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, Platforma kayıt ve giriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi, kullanıcı hesabı oluşturulması, satın alınan ürünlerin tarafınıza teslim edilmesi ve bunlara ilişkin tarafınızla iletişime geçilmesi bu kapsama girmektedir.
Turkcell Satış’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması
İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan veriler Turkcell Satış’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenecektir.
 • İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Satış Kanallarındaki Bilgiler, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.
 • İşleme amaçları:Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi, hizmetin izinsiz ve yetkisiz kullanımı dâhil olmak üzere sahtekârlığın önlenmesi, kullanıcı talep ve şikayetlerinin karşılanması süreçlerinin yönetilmesi, olası uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Turkcell Satış’ın tabi olduğu ikincil mevzuattan kaynaklanan ve tarafların haklarını korumak veya güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu olan veri işleme faaliyetleri bu kapsama girmektedir.
Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi
Uygulamanın kullanılması esnasında Turkcell Satış ve tercihinize göre diğer kullanıcılar tarafından görülmek üzere isteyerek paylaştığınız kişisel verileriniz işlenmektedir.
 • İşlenen veriler:Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.
 • İşleme amaçları:Ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, tüketici şikayetleri, uyuşmazlıkların çözümü, müşteri memnuniyetinin araştırılması; sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması, Platformda sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin yaptığınız yorumların gösterilmesi amaçlarıyla alenileştirilme amacına uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
Kullanıcının ve üçüncü kişilerin yasalardan kaynaklanan veya Turkcell Satış tarafından sağlanacak haklarını kullanabilmeleri amacıyla zorunlu olan hallerde kişisel veriler işlenebilecektir.
 • İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.
 • İşleme amaçları: Kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, Pasaj ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, anket etkinlikleri sonucu kazanılan hakların kullandırılması, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikâyet ve yönetim süreçlerinin icrası amaçları bu kapsama girmektedir.
Turkcell Satış’ın meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması
Turkcell Satış, meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmemesi kaydıyla, kişisel verileri işleyebilecektir. Bu koşula dayanarak kişisel verilerin işlendiği hallerde Turkcell Satış meşru menfaatlerinin neler olduğunu açıkça belirleyerek menfaatleriyle kullanıcıların hakları arasındaki dengeyi sağlar. Kullanıcıların özel hayatın gizliliği, mahremiyet, kişilik hakları başta olmak üzere temel haklarının korunması birinci önceliktir.
 • İşlenen veriler: Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Abonelik Bilgileri, Satış Kanallarındaki Bilgiler, Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler.
 • İşleme amaçları:Hizmet kalitesinin ölçümü ve geliştirilmesi, hizmet analizi, denetim ve kontrol, risk yönetimi, yetkisiz ve hileli kullanımının tespit edilmesi, ürün ve strateji geliştirilmesi, hizmetin teknik işlevselliğinin sağlanması, yeni ürünler ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hizmet kullanımınızın analiz edilmesi amacıyla hizmete nasıl eriştiğinizi ve hizmeti nasıl kullandığınızı anlamak, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması, hizmetin izinsiz ve yetkisiz kullanımı dâhil olmak üzere sahtekârlığın önlenmesi için denetim ve kontrollerin yapılması bu kapsama girmektedir.
Açık Rıza vermeniz halinde
Aşağıdaki amaçlar kapsamında özel olarak açık rıza vermeniz halinde kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, abonelik bilgileri, satış kanallarındaki bilgileriniz, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgileriniz işlenmektedir:
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirimlerden haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma olanaklarının sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Size teklif, hediye ve promosyon sunulması, analiz ve profilleme yapılması hedefli tanıtım yapılması; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi,
 • İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması,
 • Talebiniz halinde çağrı merkezimizde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydı verileriniz işlenebilecektir.
III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Turkcell Satış, kişisel verilerinizi bu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki alıcı gruplarına aktarabilecektir:
 • https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz  adresinde listelenen yurt içindeki Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Turkcell”) grup şirketleri ve iş ortakları ile Turkcell Satış nam ve hesabına hareket eden yetkilendirilmiş kişilere,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,
 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarına, Platformda yer alan satıcılara,
 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, tanıtılması amaçlarıyla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşlarına.
IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
 • Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Turkcell Satış’a başvurarak aşağıda belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

İlgili haklarınızdan herhangi birini kullanmak için, lütfen aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bizimle irtibata geçiniz. Kanun kapsamındaki haklarınızı hangi verilere yönelik kullanmak istediğinizin belirlenebilmesi hususunda sizlere yardımcı olabilmemiz için, lütfen haklarınızı kullanmak istediğiniz verilere ilişkin mümkün olduğunca detaylı bilgi veriniz. Talep bariz biçimde asılsız veya orantısız olmadığı sürece, (böyle bir durumda makul bir ücret talep edilebilir veya talebiniz reddedilebilir) sağlanan bilgiler ücretsiz olacaktır.

V.İLETİŞİM
Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:

 • Turkcell Satış’a daha önce bildirilen ve şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@pasaj.com adresine e-posta göndererek,
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olan yazılı başvurunuzu noter vasıtasıyla veya normal posta yoluyla, “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park Maltepe/İstanbul” adresine ileterek.
 • Turkcell Satış, iletilen başvurularda veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.
V. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA
Bu Aydınlatma Metni Turkcell Satış tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Turkcell Satış, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Turkcell Satış tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin Pasaj uygulamasında ve turkcell.com.tr internet sitesinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Aydınlatma Metni’ndeki değişiklikleri takip edebilmeniz adına internet sitemizi belirli aralıklarla kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.