HAYAL ORTAĞIM AYDINLATMA METNİ

​HAYAL ORTAĞIM AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “Turkcell” olarak adlandırılacaktır) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Turkcell’in koruması altındadır. Turkcell, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Kişisel veriler, Turkcell tarafından Hayal Ortağım (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Uygulama tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen olan kişisel veriler ve bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları hakkında bilgi edinebilir.
I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Turkcell tarafından işlenen kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:
 • Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi ad ve soyad, cinsiyet ve doğum tarihi verilerini ifade etmektedir.
 • İletişim Bilgileri: Bu veri kategorisi, GSM no ve e-posta adresi verilerini ifade etmektedir.
 • İlgi Alanları ve Zevkler: Bu veri kategorisi, uygulama içinde size özel hazırlanan içeriklerimize ilişkin tercihlerinizi ifade etmektedir.
 • Cihaz Bilgileri: Bu veri kategorisinde, IP adresi, cihaz markası ve modeli, cihazın işletim sistemi, telefon kullanım dili, kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi, internet bağlantı tipi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Şikâyet ve Talep Verileri: Bu veri kategorisi, kullanıcı olarak Turkcell’e ilettiğiniz talep ve şikâyetlerinizin içeriğinde yer alan verilerdir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Bu veri kategorisi, açık rızanız ile tarafımıza iletmiş olduğunuz engel raporunuzda yer alan sağlık verileridir.
II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN YÖNTEMİ, AMACI VE YASAL DAYANAĞI
Kişisel verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:
Kanunlarda açıkça öngörülen haller
İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel veriler Turkcell’in tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.
 • İşlenen Veriler: Kimlik bilgileri, İletişim bilgileri, Cihaz verileri, Şikâyet ve Talep verileri
 • İşleme Amaçları: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar nezdinde yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması
Turkcell kişisel verilerinizi Uygulama’nın tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.
 • İşlenen Veriler:Kimlik bilgileri, İletişim bilgileri, Cihaz bilgileri, Şikâyet ve Talep verileri, İlgi Alanları ve Zevkler
 • İşleme amaçları: Uygulama’ya kayıt olurken, giriş yaparken veya güncellemeleri etkinleştirirken kullanıcı tespiti ve doğrulama yapılması, Uygulamanın çalışması, fonksiyonunu yerine getirmesi, telifli içeriklere erişim sağlanması, Uygulama’da favori içeriklerin kullanıcı tarafından kaydedilmesi, Uygulama kapsamındaki diğer hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarınıza karşılık vermesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ile izinsiz ve hileli kullanımların tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması.
Turkcell’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması
İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan veriler Turkcell’in tabi olduğu hukuki düzenlemeler çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenebilecektir.
 • İşlenen Veriler: Kimlik bilgileri, İletişim bilgileri, Cihaz verileri, Şikâyet ve Talep verileri
 • İşleme amaçları: Yetkili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin karşılanması, Kullanıcı talep ve şikayetlerinin karşılanması süreçlerinin yönetilmesi, olası uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Turkcell’in tabi olduğu ikincil mevzuattan kaynaklanan ve tarafların haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla kişisel verilerin işlenmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; bilgi güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması.
Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması
Kullanıcının ve üçüncü kişilerin yasalardan kaynaklanan veya Turkcell tarafından sağlanacak haklarını kullanabilmeleri amacıyla zorunlu olan hallerde kişisel veriler işlenebilecektir.
 • İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, İletişim bilgileri
 • İşleme amaçları: Kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanması, Turkcell ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikâyet yönetim süreçlerinin yönetimi.
Turkcell’in meşru menfaatleri için kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması
Turkcell, meşru menfaatleri için zorunlu olması halinde kullanıcının temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmemesi kaydıyla, kişisel verileri işleyebilecektir. Bu koşula dayanarak kişisel verilerin işlendiği hallerde Turkcell meşru menfaatlerinin neler olduğunu açıkça belirleyerek menfaatleriyle kullanıcıların hakları arasındaki dengeyi sağlar. Kullanıcıların özel hayatın gizliliği, mahremiyet, kişilik hakları başta olmak üzere temel haklarının korunması birinci önceliktir.
 • İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, İletişim bilgileri, İlgi Alanları ve Zevkler, Cihaz bilgileri, Şikâyet ve Talep verileri
 • İşleme amaçları: Uygulamanın geliştirilmesi, denetimi ve analizi gibi çalışmaların yürütülmesi, Uygulamaya ilişkin talep ve önerilerin incelenmesi ve gerçekleştirilmesi, Uygulama’ya olan ilginizin değerlendirilmesi, kullanıcı memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması.
Kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızın bulunması
Uygulama içerisinde yer alan özellik ile açık rızanızı vererek ilettiğiniz engel raporunda yer alan sağlık verileri, açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak, Uygulama içerisindeki telifli içeriklere erişebilmeniz amacıyla işlenmektedir. Bu veri kategorisi yalnızca açık rızanızda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir. Uygulama içerisinde dilediğiniz zaman açık rızanızı geri alarak engel raporunu silebilirsiniz.
Turkcell tarafından ürün ve hizmetlere ilişkin olarak tanıtım ve pazarlama yapılması, hedefli reklam sunulması, hedefli tanıtım yapılması ve bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, teklif, kampanya, indirim, fayda, koşul gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik ve etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlanması için açık rıza vermeniz halinde; kimlik ve iletişim bilgileriniz, ilgi alanları ve zevkler ile cihaz bilgileri açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak işlenebilecektir.
III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Turkcell, elde ettiği kişisel verileri işbu Aydınlatma Metni’ne uygun olarak aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir:
Uygulamanın hizmet standartlarımıza uygun bir şekilde tarafınıza sunulması için birlikte çalıştığımız veya hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ve tedarikçilerle,
Yasal bir yükümlülük dâhilinde ve gerek kendi haklarını, güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla kişisel verileri sunmakla yükümlü olduğu yetkili mercilerle.
IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Uygulama kullanıcısı olarak kişisel verilerinizle ilgili olarak Kanun’un 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Turkcell’e başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesine itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
V. İLETİŞİM
Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr ;adresine e-posta göndererek.
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu’nu doldurarak çıktısını aldıktan sonra noter vasıtasıyla, “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine ileterek
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formunu doldurarak, talebinize ilişkin olarak detaylı açıklamalara yer vererek, destek@hayalortagim.com adresine ileterek.
VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA
Bu Aydınlatma Metni Turkcell tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Turkcell, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. Turkcell tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin Uygulamada yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.
Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları gibi hususlar nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecektir.