GNÇ

​GNÇ

GNÇ AYDINLATMA METNİ
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle “Turkcell olarak adlandırılacaktır) tarafından toplanan ve işlenen kişisel veriler, Turkcell’in koruması altındadır.GNÇ (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) kapsamında elde edilen kişisel veriler, Turkcell tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenmektedir. Turkcell, Kanun çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerin hangi yöntemlerle elde edileceği, kullanılabileceği ve paylaşılabileceğine ilişkin konuları düzenlemektedir. İşbu Aydınlatma Metni’nde tanımlanmamış terimlerin yorumlanması için Uygulama’ya ait GNÇ Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”) kapsamındaki tanımlar dikkate alınacaktır.I. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?
Bu metinde yer alan bilgiler, kişilerin yararlandığı ürün ve hizmetler ya da talep ve rızaları nedeniyle kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olmakla birlikte Turkcell tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir.
Kimlik Bilgileri: Bu veri kategorisi ad, soyad, doğum tarihi bilgilerini ifade etmektedir.
İletişim Bilgileri:Bu veri kategorisi, GSM numarası, e-posta adresi ve adres verisini ifade etmektedir.
Cihaz Bilgileri: Bu veri kategorisi, IP adresi, cihaz markası ve modeli, cihazın işletim sistemi, telefon kullanım dili, Uygulamanın kullanılan versiyonu, kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi, internet bağlantı tipi ve konum veri türlerini ifade etmektedir.
Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Bu veri kategorisi, kullanıcı olarak Turkcell’e Uygulama üzerinden, çağrı merkezi kanalıyla ve diğer elektronik veya fiziki vasıtalar aracılığıyla ilettiğiniz talep ve şikayetlerinizin içeriğinde yer alan veriler, çağrı merkezi standartları gereği kaydedilen sesli görüşme kayıtlarınızı ifade etmektedir.
Ürün ve Hizmet Kullanımına Ait Bilgiler: Bu veri kategorisi, Uygulama’ya giriş yapılan zamanlar, Uygulama’nın kullanımı sırasında meydana gelen hatalar ve hataya ilişkin bilgiler, Uygulama’nın kullanılmasına ilişkin tercihler, alışkanlıklar ve diğer kullanım bilgileriniz, uygulamadaki davranış bilgileriniz ve çerezleri ifade etmektedir.
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Uygulamaya yüklenen kullanıcı profil fotoğrafı, ses içeren veya içermeyen video kayıtları verilerini ifade etmektedir.


II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, aşağıda sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda web sitesi, Uygulama, kısa mesaj, elektronik posta, çağrı merkezi ve sesli yanıt sistemi vasıtasıyla, tamamen otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle işlenebilecektir.

Kanunlarda açıkça öngörülen haller
İş bu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel veriler Turkcell Satış’ın tabi olduğu kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 • İşlenen veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, şikâyet ve talep verileri, görsel ve işitsel kayıtlar
 • İşleme amaçları: Düzenleyici ve denetleyici kurumlar nezdinde, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
Kişisel veri işlemenin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması
Turkcell Satış, kişisel verilerinizi uygulamanın tarafınıza Kullanım Koşullarına ve hizmet standartlarımıza uygun olarak sunulması için işlemektedir.
 • İşlenen Veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, şikâyet ve talep verileri, görsel ve işitsel kayıtlar
 • İşleme amaçları: Uygulamanın tarafınıza talep edildiği şekilde sunulması, Uygulamaya kayıt olmanız, Uygulamaya ilişkin talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması, Uygulama’da bulunan Challenge TV platformuna giriş yapılması ve içeriklere erişmeniz ile kendi içeriklerinizi yüklemeniz, Uygulama’da ve Challenge TV’de kazanılan çeşitli ödüllerin tarafınıza gönderilmesi ve faydaların GSM hattınıza tanımlanması.
Turkcell’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması
İşbu Aydınlatma Metni’nde sayılan veriler Turkcell Satış’ın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için zorunlu olduğu hallerde işlenecektir.
 • İşlenen Veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, şikâyet ve talep verileri, görsel ve işitsel kayıtlar
 • İşleme amaçları: Usulsüzlük/dolandırıcılık, hileli ve izinsiz kullanımların tespitleri ve benzeri işlemleri gerçekleştirmesi ve tüketici şikâyetleri çözülmesi, ilgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, düzenleyici ve denetleyici kurumlar nezdinde, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından alenileştirilmesi
Tarafınızca alenileştirilen kişisel veriler Turkcell tarafından, alenileştirme amacına uygun olarak işlenebilecektir.

Kişisel veri işlemenin, bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması

 • İşlenen Veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, şikâyet ve talep verileri, görsel ve işitsel kayıtlar
 • İşleme amaçları: Kullanıcının ve üçüncü kişilerin temel hak ve özgürlükleri başta olmak üzere yasalardan kaynaklanan haklarını yetkili tüm merciler nezdinde kullanmasını, Turkcell ve diğer kurum ve kuruluşlarca sağlanan ek faydalar, çekiliş, bunlara ilişkin tüm taleplerinin karşılanması, şikâyet yönetim süreçlerinin icrası amaçları bu kapsama girmektedir.
Turkcell’in meşru menfaatleri için kişisel veri işlemenin zorunlu olması
 • İşlenen Veriler: Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, cihaz bilgileri, ürün ve hizmet kullanımına ait bilgiler, şikâyet ve talep verileri, görsel ve işitsel kayıtlar
 • İşleme amaçları: Kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz içeriklerin iletilmesi; ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması, sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması,
Açık rızanızın bulunması
Kanun uyarınca açık rıza gerektiren kişisel veri işleme faaliyetlerinde size ayrıca bilgilendirme yapılmakta ve açık rızanız alınmaktadır.

Açık rızanızın bulunması halinde ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi, size özel teklif, hediye ve promosyon sunulması, hedefli tanıtım yapılması için bu Aydınlatma Metni’nde sayılan kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Talebiniz halinde çağrı merkezimizde kimlik teyit vasıtası olarak kullanılmak üzere ses kaydı verileriniz işlenebilecektir.

Üçüncü taraf servis sağlayıcılarının sunduğu hizmetlerden yararlanmanız halinde kişisel verileriniz üçüncü taraf servis sağlayıcısı tarafından işlenebilir. Bu özelliklerden yararlanmanız halinde bu hizmet sağlayıcılarının kendi koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olacağını hatırlatmak isteriz.


III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Turkcell, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen amaçlarla Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki taraflarla paylaşabilecektir:
 • Uygulama’nın hizmet standartlarımıza uygun bir şekilde tarafınıza sunulması için birlikte çalıştığımız veya hizmet aldığımız yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ve tedarikçilerle,
 • Yasal bir yükümlülük dâhilinde ve gerek kendi haklarını, güvenliğini gerekse üçüncü kişilerin haklarını veya güvenliğini korumak amacıyla kişisel verileri sunmakla yükümlü olduğu yetkili mercilerle.
Üçüncü taraf servis sağlayıcılarının sunduğu hizmetlerden yararlanmanız halinde kişisel verileriniz üçüncü taraf servis sağlayıcısı tarafından işlenebilir. Bu özelliklerden yararlanmanız halinde bu hizmet sağlayıcılarının kendi koşullarına ve gizlilik politikalarına tabi olacağını hatırlatmak isteriz.


IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ
Uygulama’nın kullanıcısı olarak Kanun’un 11. maddesi gereğince, Turkcell’e başvurarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme
haklarını kullanabilirsiniz.


V. İLETİŞİM
Kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı ve taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerden biriyle iletebilirsiniz:
 • Uygulama’ya kaydolurken kullandığınız ve şirket sistemlerinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak kisiselverilerikoruma@turkcell.com.tr adresine e-posta ile,
 • Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu’nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr adresine e-posta göndererek.
 • Formun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak ve kimlik bilgilerinizi tevsik edici belgeleri başvurunuza ekleyerek “Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe/İstanbul” adresine posta yoluyla veya noter vasıtasıyla gönderebilirsiniz.
Yazılı olarak iletilen başvurularda Turkcell veri güvenliğini temin etmek amacıyla kimliğinizi teyit etmek için ek bilgi ve/veya belge talep etme hakkını saklı tutar.


VI. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA
Turkcell, bu Metin’de gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Turkcell tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin Uygulama’da yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.