Turkcell İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

​Turkcell değerlerimizin ve İK uygulamalarımızın temelinde, insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer yer alır.

TURKCELL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Turkcell değerlerimizin ve İK uygulamalarımızın temelinde, insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer yer alır.
Turkcell çalışanlarının sağlık, güvenlik ve mutluluğu, stratejik hedeflerimiz olan büyüme, karlılık ve yeni fırsatlar yaratma odağımızın ayrılmaz bir parçasıdır.
İletişim ve teknoloji alanında lider olan Turkcell, çalışanının sağlığı ve güvenliği konusunda yasal yükümlülükleri yakından takip ederek hayata geçirir; düzenli olarak denetler ve uygunluğunu kontrol eder. İş sağlığı ve güvenliği konusunda proaktif bir yaklaşım sergileyerek, riskleri önceden tespit eder ve sürekli gelişim bakış açısı ile önleyici faaliyetlerde bulunarak Büyük Turkcell Ekosisteminin mutlu, sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.
Turkcell sağlık ve güvenlik konularında, çalışanlarına verdiği eğitimlerle ayrıca rehberlik etmekte, çalışan katılımının güvenlik kültürü üzerindeki önemi açısından birbirleriyle ve yöneticileriyle sürekli iletişim kurmalarını desteklemektedir.
Turkcell, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetim sistemi kapsamında işle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasına önem vermektedir.
Turkcell, belirlediği amaç ve hedeflerine, büyüklüğüne, bağlamına ve İSG risklerine ve fırsatlarının doğasına uygunluğunu, yasal şartlar ve diğer şartların yerine getirilmesi için çalışmalar yapacağını, tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için çalışacağını, çalışanların ve bulundukları yerde varsa, çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımına önem göstereceğini ve İSG yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için çalışmalar yapacağını taahhüt etmektedir.

TURKCELL ÇEVRE POLİTİKASI

Turkcell ve Grup Şirketleri üstün dijital hizmetleriyle daha iyi bir gelecek için ürün ve servislerini geliştirirken içinde ayak izinin bulunduğu habitatı korumaya, kaynakları verimli kullanmaya ve muhafaza etmeye özen gösterir.
ISO 50001 ve ISO 14064 sertifikalarına sahip ilk Türk mobil operatör olmaktan gurur duyan ana şirketimiz Turkcell ve Turkcell Grup Şirketleri, çevreye etki eden operasyonlarını mümkün olduğunca aşağıdaki ilkeleri gözeterek hayata geçirir,
 • İnsan yaşamı ve sağlığına uygun işleyiş
 • Kaynakların verimli kullanımı
 • Atıkların bertaraf edilmesi, azaltılması ve geri dönüşümü
 • Yenilenebilir enerji üretimi, tüketimi ve kullanılmasının teşvik edilmesi
Turkcell Grup Şirketleri, benimsediği bu ilkelerin tedarikçileri, iş ortakları nezdinde de benimsenmesi ve hayata geçirilmesini teşvik eder.
Turkcell ve Grup Şirketleri, çevre ile ilgili mevzuata uymak başta olmak üzere yukarıda yer verilen ilkeleri ve Politikada genel olarak ortaya konulan sorumlu anlayışı hayata geçirmek amacıyla;
Çevresel zararın ve risklerin tespit edilmesi ve en aza indirilmesi için strateji geliştirmeyi, hedefler belirlemeyi, izlemeyi, ölçmeyi ana şirketimiz Turkcell’in sahip olduğu CDP ve ISO 14064 sertifikalarına uygun olarak değerlendirmeyi; karar alırken bu verileri göz önünde bulundurmayı,
 • Operasyonlarında kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, yeniden kullanma, geri dönüşüm prensibini uygulayarak döngüselini teşvik etmeyi,
 • Çevrenin korunmasına matuf ya da bu konuyla bağlantılı kamu politikalarının oluşturulması sürecine katkıda bulunmayı, araştırma ve çalışmalar yapmayı,
 • Ürün ve hizmetlerin çevreye etkisini de göze alarak verimli, uyumlu çevreye saygılı, çevre dostu teknoloji, ürün ve hizmetler geliştirmeyi, kullanmayı ve kullanılmasını sağlamayı,
 • Satın alma süreçlerinde çevresel etkileri göz önüne almayı, ana şirketimiz Turkcell’in Yeşil Satın alma Politikasını uygulamayı,
 • Operasyonel süreçlerinde ana şirketimiz Turkcell’in “Yeşil Lojistik Politikası” kapsamında süreçlerini ilerletmeye öncelik vermeyi,
 • Sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması için standartlar kapsamında yeni sürdürülebilir yaşam biçimlerini destekleyen girişimlerde bulunmayı,
 • Elektromanyetik emisyon üreten ağ altyapılarının tasarlanması, kurulması ve işletilmesi ile kablosuz bağlantılar üzerinden veri ve ses iletip alabilen ekipman ve cihazların alım satımında yasal sınırlara uygunluğu sağlamak için uygun araçların benimsenmesini, gelişen standardizasyon kuruluşlarının sürekli izlenerek elektromanyetik alanların biyolojik sistemler ve insan vücudu üzerindeki etkileri üzerine bilimsel araştırmalardaki ilgili standartları takip etmeyi ve çevre politikası kapsamında belirlenmiş tüm eylemleri uygulamak için gerekli bilgilerin temin edilmesini teşvik etmeyi,
 • Olası birleşme ve devralmaların değerlendirmesinin bir parçası olarak çevresel sürdürülebilirlik kriterlerini dikkate almayı,
 • Çevre sorunlarına doğru yaklaşıma dayalı bir kültürün teşvik edilmesi için çalışmalarda bulunmayı,
 • Karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik olarak ofis uygulamalarında, iş süreçlerinde dijitalleşmenin sağladığı kaldıraç etkisiyle çalışmalarda bulunmayı, çalışanlarının, müşterilerinin ve diğer paydaşlarının da karbon ayak izi azalımı için farkındalık projeleri geliştirmeyi esas alır.

Turkcell; yapısı, ölçeği ve faaliyetleri, ürünleri ve hizmetlerinin çevresel etkileri dahil, amaç ve bağlamı ile uygun olarak çevre politikasını uygulamaktadır.
Çevre amaçlarının doğrultusunda, kirliliğin önlenmesi ve kuruluşun bağlamına uygun olarak, çevrenin korunmasını içeren; sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması ve uyumu ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması için çalışmalar yapmaktadır.
 
Turkcell yasal şart ve uyum yükümlülüklerinin yerine getirileceğine ve çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesine dair çalışmalar yapacağını taahhüt etmektedir.