ZİYARETÇİ KABUL ALANLARINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ


Bu aydınlatma metni ilgili kişileri Turkcell[1] tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek olan kişisel verileri, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, kişisel verilerinin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin hakları konusunda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.


VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Turkcell veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Şirketimizin bilgileri aşağıdaki gibidir.


Adres: Turkcell Küçükyalı Plaza, Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark B Blok Maltepe / İstanbul
İnternet Adresi: https://www.turkcell.com.tr/


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ


İşyerimiz Turkcell’in ziyaretçi kabul alanlarında ;


 • İşyerlerimizin ve ziyaretçilerimizin güvenliğinin sağlanması,
 • Ziyaretçi kayıtlarının tutulması,
 • Giriş kartı tanımlanabilmesi

amaçlarıyla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları uyarınca kişisel verilerinizi işlemekteyiz.


[1]Bu aydınlatma metninde Turkcell ifadesi ziyaretçi kayıtlarının tutulması açısından veri sorumlusu olarak hareket eden aşağıdaki grup şirketlerimizi kapsayacak şekilde kullanılmıştır: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş., Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Rehberlik Hizmetleri Servisi A.Ş., Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., Turkcell Finansman A.Ş., Turkcell Özel Finansman A.Ş., Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş., Turkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış A.Ş., Turkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.


İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ


Kişisel veriler, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Turkcell, ziyaretçi kabul süreci kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen kişisel verilerinizi işlemektedir.


Kişisel Veri Kategorisi Açıklama
Kimlik Bilgisi Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası/ Ehliyet Numarası/ Pasaport Numarası/ Kimlik Belge Numarası
Fiziksel Mekân Güvenliği ile Görsel ve İşitsel Kayıtlar Görüntü Kaydı
İletişim Bilgisi Çalışılan Kurum
Diğer Ziyarete İlişkin Ziyaret Süresi ve Ziyaret Edilen Kişi Bilgileri

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ


İşlediğimiz kişisel verileri güvenlik ve kabul masası hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ile Turkcell grup şirketlerine meşru menfaatimiz gereği aktarmakta ve talep etmeye yetkili kurum ve kuruşlarla da hukuki yükümlülüğümüz gereği talep halinde paylaşmakta, bunların dışında üçüncü kişilere kişisel verilerinizi aktarmamaktayız.


KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ


Şirketimizin meşru menfaati çerçevesinde;


 • Kimlik bilgilerinizi ziyaretçi kabul alanlarımızda giriş kartının teslim edilebilmesi için tarafımıza kimlik belgenizi ibraz etmeniz suretiyle,
 • Görüntü kaydı kapsamındaki kişisel verilerinizi işbu alanlarda bulunan cihazlar aracılığıyla otomatik yolla,
 • Çalıştığınız kuruma ve ziyaretinize ilişkin diğer bilgileri tarafımıza sözlü olarak iletmeniz suretiyle

elde etmekteyiz. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. maddesi kapsamında Şirketimizin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir.


KVKK'NIN 11. MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ


Kişisel verilerinizin Şirketimiz bünyesinde işlenmesi kapsamında KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız:


 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Turkcell'e noter aracılığıyla göndereceğiniz ihtarname ile veya Şirketimizin turkcell.kisiselverilerikoruma@hs03.kep.tr e-posta adresine yazılı olarak bildirebilirsiniz. Bu durumda taleplerinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirerek karara bağlayacağız. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.


Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenebilecek kişisel veriler ile bu verilerin işlenme amaçları, aktarılabileceği kişiler, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında detaylı bilgi için https://www.turkcell.com.tr/gizlilik adresindeki Turkcell Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.