Kimler Yararlanabilir?

Tüzel kişiler:
  • Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilmiş şirketler (anonim, limited, komandit, kolektif), kooperatifler, dernekler, vakıflar, siyasi parti, sendika, tüzel kişiliği haiz kamu kurum ve kuruluşları.
  • Ticaret kanununda tanımlanan tacirler
  • Ticaret sicilinde ve maliyede kaydı bulunan gerçek kişiler ile birden çok ortağa sahip olan, ancak tüzel kişiliği bulunmayan Borçlar kanunu hükümlerine tabi adi şirketler. 

Serbest meslek sahipleri:
  • Gelir vergisi kanununun 65. ve 66. maddelerinde tanımlanan serbest meslek sahipleri. Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ya da mesleki bilgiye, ya da ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işleri kendi nam ve hesabına yapanlar. Gümrük komisyoncuları, bilimum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar; serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak ya da bunlara sermaye temin etmek suretiyle, ya da sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar; Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler; Dava vekilleri, müşavirler, doktorlar, avukatlar, eczacılar, emlakçılar diş protezcileri, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları,esnaflar.
  • Ticari kazanç elde eden ve vergi mükellefiyeti olan kişiler.
  • Mevcutta kurumsal hattı abonesiyseniz, yeni hat talebinizi Kurumsal Online İşlemler'den, Kurumsal Müşteri Hizmetleri'nden de kolayca yapabilirsiniz.