GİZLİLİK VE GÜVENLİK

Turkcell Web sitesi (www.turkcell.com.tr), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’ye aittir ve bu adresi ziyaret eden siz müşterilerimizin bilgi güvenliği Turkcell için büyük önem taşır.

Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

Kişisel bilgilerinizi paylaşmaksızın Web sitemizi dilediğiniz sıklıkta ziyaret edebilirsiniz. Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz Turkcell tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon ve faks numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz tarafınızdan Web sitemize verildiğinde kaydedilir.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanızın gerekliliğini vurgulamak isteriz. Web sitemizde ve/veya Self Servis kanallarımızda yapmakta olduğunuz işlemlerle ilgili ‘Turkcell Web Üzerinden Yapılacak Abonelik İşlemleri Sözleşmesi’ni okumanız, şifrelerinizi korumanızın önemini daha iyi anlamanız açısından gereklidir. Turkcell Şifre’nizi ve Parola’nızı kimse ile paylaşmamanızı ve bir yere not etmemenizi özellikle rica ediyoruz.

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

Web sitemizde Turkcell tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin sorumlu olmadığını belirtiriz.

Son olarak, Turkcell’in gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Güvenlik ve Gizlilik sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

Turkcell Web Üzerinden Yapılacak Abonelik İşlemleri Sözleşmesi

Web sitesi üzerinden yapılacak abonelik işlerine ilişkin sözleşme şartlarını lütfen dikkatle okuyunuz. Bu sözleşme Turkcell abonelerinin önceden imzaladıkları ‘Abonelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

MADDE 1- TANIMLAR :
ABONE: TURKCELL bireysel aboneleri ve kurumsal hat kullanıcıları
TURKCELL: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU :
İşbu sözleşmenin konusu, TURKCELL tarafından ABONE’ye verilecek olan abonelik hizmetlerinin, Self Servis kanallar üzerinden sağlanmasına ilişkin esasların tayin ve tespiti ile tarafların hak ve yükümlülüklerin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 3- ABONENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
ABONE, işbu sözleşme nedeniyle / sözleşmenin ifası sırasında kendi adına işlem yapma konusunda tam yetkili olacağını, TURKCELL tarafından tayin ve tespit edilen sınırlar çerçevesinde yaptığı her işlemin kendisini bağlayacağını, tüm işlemlerinden ve davranışlarından sorumlu olacağını, şifre kullanımı suretiyle yapılan işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı itirazından peşinen vazgeçtiğini, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle kısaca ‘TURKCELL’in şifreleri kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünün olmadığını, ABONE şifrenin/şifrelerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bu şifreyi/şifreleri herhangi bir üçüncü şahısa açıklamayacağını ve bu şifrelerin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, şifrelerin kendisinin dışında kişiler tarafından kullanılması neticesinde doğabilecek zararlardan bizzat kendisinin sorumlu olacağını, hiçbir suretle TURKCELL’in sorumlu tutulamayacağını ve doğabilecek zararlardan dolayı TURKCELL’i peşinen ibra ettiğini, her türlü sorumluluğun kendinde olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 4- WEB ÜZERİNDEN YAPILACAK ABONELİK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
4.1. TURKCELL’in ABONE’ye İnternet üzerinden abonelik hizmeti veriyor olması, ABONE’ye donanım ve yazılım (hardware-software) temini konusunda bir TURKCELL taahhüdü oluşturmaz.
4.2. ABONE, TURKCELL’in vermiş olduğu İnternet üzerinden abonelik hizmetlerinden yararlanmak suretiyle, 3.şahıslardan almış olduğu mal ve hizmetlerdeki ayıplardan TURKCELL’in sorumlu olmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde TURKCELL’e izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında TURKCELL’i şimdiden ibra ettiğini kabul ve beyan eder.
4.3. TURKCELL, Self Servis kanallardan verilecek olan hizmetlerin devamlılığını garanti etmeyip, bu yollarla yapılacak işlemler üzerinde değişiklik yapmak, eksiltmek ve azaltmak hakkını saklı tutar.
4.4.TURKCELL, ABONE’nin, TURKCELL’deki hatlarının kapanması, ABONE’nin bu Sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması, TURKCELL şifrelerin Sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullanıldığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade edildiği, güvenlik önlemlerinin ihlal edildiği kanaatına varması halinde, ancak bu hal ile sınırlı olmaksızın, herhangi bir ihbarda bulunmaksızın ve herhangi bir sebep göstermeksizin ABONE’nin şifresini iptal edebilir ve/veya ABONE’nin bu hizmetten yararlanmasına derhal son verebilir. Hizmete son verilmesine kadar geçen sürede doğan ABONE yükümlülükleri hizmete son verildikten sonra da devam eder. ABONE, bu hususları kabul ettiğini ve hizmetin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı TURKCELL’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
4.5. ABONE tarafından TURKCELL’e iletilen bilgiler doğrultusunda, TURKCELL’in işlem yapıp yapmama hakkı saklı olduğu gibi ABONE kendisi tarafından sunulan bilgiler nedeni ile TURKCELL’den herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunamaz.
ABONE, kendi adına kayıtlı hatlar için şifrelerin 3. kişilerce öğrenilmesi ya da öğrenildiğinden şüphelenilmesi halinde TURKCELL’i derhal haberdar edeceğini aksi taktirde doğabilecek sonuçlarından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
4.6. TURKCELL’ce bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak TURKCELL’in istemi dışında olacak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi halinde TURKCELL sorumlu olmayacaktır. TURKCELL, bu Sözleşme konusu hizmetlerin ABONE’ye sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin uygulama değişikliği yapabilir veya hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir.
4.7. TURKCELL ile ABONE arasında ortaya çıkabilecek ihtilafların halli için iSTANBUL Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
4.8. TURKCELL ile ABONE arasında işbu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, TURKCELL’in defter, her türlü belge, bilgisayar ve ses kayıtları ile mikrofilmleri kesin delil teşkil edecek ve bağlayıcı olacaktır. ABONE, bu kayıtlara karşı itirazlarını ancak yazılı belge ile kanıtlayabileceğini ve bunun bir delil sözleşmesi olduğunu kabul ve beyan eder. ABONE, TURKCELL tarafından tutulan defter ve kayıtların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.
4.9. ABONE, işbu sözleşmeye ilişkin olarak gerektiğinde TURKCELL tarafından kendisinden talep edilecek belge ve bilgileri TURKCELL’e derhal vermekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.
4.10. TURKCELL, işbu sözleşmede dilediği değişikliği ve yeniliği yapma hakkını saklı tutar.


 • Şirketimiz (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.) ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Şirketimizin koruması altındadır. Bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (Kanun) gereğince Şirketimiz kişisel verilerinizin güvenli şekilde muhafazasını, hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve alt yapısal imkanlarını kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

  Kanun gereğince kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir*.

  I. Kişisel Verileriniz Nelerdir?

  Kişisel verileriniz, kimliğinizi belirleyen ya da belirlenebilir kılan bilgiler anlamına gelmektedir. Şirketimiz açısından kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıda belirtilmiştir;

  • KimlikBilgileri: TCKN,doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet ve sair kimlik bilgileri,
  • Abonelik Bilgileri: Müşteri numarası, ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi,abonelik sözleşmesi numarası, abonelikte kullanılan kimlik türü gibi aboneyi tanımlayabileceğimiz kişisel veriler ve ödeme tipi, segment bilgisi,tarife ve paket bilgileri, hat açılış bilgisi, katma değerli servis abonelikleri, fatura, finansal ve borç bilgileri, abonelik türü ve kanalı, abonelik durumu (iptal, aktif vb.) gibi temel abonelik bilgileri, faturada yer aldığı şekliyle fatura tarihi, tarife tipi, adres bilgisi, referans no bilgisi ve fatura no bilgisi,
  • Şebeke,Trafik ve Lokasyon Bilgileri: Trafik verilerinden üretilen kullanım verileri, mobil cihazlardan ve 3. kişilerden temin edilen ve şebekemiz aracılığıyla gönderilen veya alınan mesajların ve aramaların tarihi, saati ve arama süresi ve bu iletişimin gerçekleştiği zamandaki tahmini konum verileri, internet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, kaynak ve hedef nokta bilgileri, ilgili konum bilgileri ve bunun gibi trafik verileri, kullanılan cihazın marka model bilgisi, cihazın teknik özellikleri, telefon değişiklik tarihleri, SIM kart değişikliği bilgileri, hattın anlık olarak açık/kapalı/meşgul bilgileri,
  • Satış Kanallarındaki Bilgiler: Kullanım miktarı, sağladığınız içerik ve sair kayıtlar gibi kullanım detaylarını içeren kişisel veriler ile satış ve müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile e-posta, mektup ve sair vasıtalar aracılığı ile Şirketimiz ile iletişime geçildiğinde elde edilen veriler, satış kanallarındaki talep ve işlem bilgileri gibi satış aracılığı ile elde edilen veriler,
  • Katma Değerli Servis, Ürün, HizmetKullanımına Ait Bilgiler: Turkcell’in kendisinin ve diğer kurumlarla işbirliği ile ortaya çıkan ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve kullandırmak için tasarlanan www.turkcell.com.tr, www.superonline.net, http://blog.turkcell.com.tr/, http://www.turkcelltech.com.tr/, https://arikovani.com/ dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet siteleri ve mobil uygulamalarındaki davranış bilgileri,Turkcell’in belirli ürün ve hizmetlerinin kullanılmasına ilişkin tercihler,ilgili Turkcell mobil uygulamalarının cihazlardan toplayabileceği cihaz, şebeke, ağ, uygulama, konum ve kullanım bilgileri,
  • Ödeme,Banka ve Risk Bilgileri:(i) Cihaz kampanyaları ve servislere aboneliklerde finansal yeterlilik ön değerlendirmesi yapabilmek için; kredi notu bilgileri ile kredi kartı ve banka kartı bilgileri, şubekodu, hesap numarası ve sair banka bilgileri, (ii) grup şirketlerimiz olan Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş.’den Turkcell Mobil Ödeme hizmeti için müracaatta bulunmanız/hizmet almanız ve/veya Turkcell Finansman A.Ş’den hizmet almak için müracaatta bulunmanız/hizmet almanız durumunda; abonesi olduğunuz Turkcell hatlarınızın sayısı, hatlara ilişkin harcama ve fatura bilgileriniz, üzerinize kayıtlı olan hatların tipi (faturalı / faturasız, kurumsal vs.), hattınızın açık, kapalı statü bilgileri,abonelik süresi (yaşı), varsa ön ödemeli hatlarınızda bulunan TL bakiyesi, hattınıza ait faturaların geçmiş dönem de dahil ödenme performansı, geçici olarak kapatılıp kapatılmadığı, fatura adresi ve varsa değişiklikler, otomatik ödeme / yükleme talimatı olup olmadığı, yükleme sıklığı, yükleme sayısı, hattın mobil ödemeye açık olup olmadığı, açık ise aylık mobil ödeme harcama limiti, aylık harcama limitine ulaşıp ulaşmadığı, mobil ödeme ile harcama yapılıp yapılmadığı, bakiye yetersizliği sebebiyle başarısız işlem olup olmadığı, başarısız işlem sayısı, kullanılan kredi olması halinde öncelikle limit/risk, teminat gecikme ve kredi sözleşmesi ve eklerinde yer alan bilgiler ile diğer bilgileri


  II. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Kişisel verileriniz Kanuna uygun olarak;

  • Şirketimizin ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin genel ve özel kampanyalarının tanıtımı, ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin indirim, fayda, koşul, ücretlendirme ve bunun gibi hususlardan haberdar edilmeniz, üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
  • Özel ödül, çekiliş, yarışmaya ya da benzer bir etkinliğe katılmanız halinde bu kapsamda verdiğiniz bilgilerin etkinlik için kullanılması,
  • Size özel kutlama, temenni iletimi, ödül, çekiliş ve beğendiğiniz, tekrar erişmek isteyebileceğiniz, hatırlatılmasından memnuniyet duyabileceğiniz nitelikteki içeriklerin bilgilendirilmesi ve hatırlatılabilmesi, memnuniyetinizin sağlanması amacıyla hediyeler sunulması ve bunlar hakkında bilgi verilmesi, hediye kullanımları ile ilgili iletişime geçilmesi,
  • Memnuniyet ve sadakatiniz için; ürün ve hizmetlerin kullanış şeklinden yola çıkarak teklif sunulması, promosyonlar hakkında bilgi verilmesi, size özel teklifler, hediyeler sunulması ve bunlar hakkında bilgi verilmesi, hediye kullanımları ile ilgili iletişime geçilmesi, Şirketimizin sizin adınıza yaptığı işbirliklerinin duyurulması ve bu haklardan faydalanan müşterilere iletişim yapılması,
  • Kullanımlarınız için faturalandırma yapmanın yanı sıra, suiistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
  • Şirketimiz işbirliklerinin duyurulması ve bu haklardan faydalanmanız durumunda sizinle iletişime geçilmesi,
  • Gerekli durumlarda kimlik bilgilerinizin teyit edilmesi, kredi notu kontrolünüzün yapılması ve raporlanması, sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan servis, ürün ve hizmetlerin sunulması ve bilgilendirilmesi amacıyla talep ettiğiniz işleminin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
  • Şirketimizin ürün, hizmet ve şebekesinin geliştirilmesi, denetim, veri analizi gibi dahili amaçlar için kullanılması ve sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
  • Belirli bir hizmet ve/veya ürünü satın almak niyetiyle bir kayıt oluşturulması,
  • Şirketimiz ürün ve hizmetlerini sunmak üzere Şirketimizle çalışan ya da size hizmet sunarken Şirketimize yardımcı olan stratejik ortaklarla ürün ve hizmetlerimizi size ulaştırılması/sunulması, ürünlerimize ve hizmetlerimize olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinizin araştırılması,
  • İş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlanması, iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması,
  • Acil yardım çağrısı durumlarında yerinizin tespit edilmesi ve yetkili kurumlarla paylaşılması,
  • Turkcell Finansman A.Ş. ve Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş. nezdindeki hizmetlerin sunulması, finansman şirketi ve ödeme kuruluşu tarafından risk düzeyinin belirlenmesi/yönetimi/tespiti ve ilgili mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • İlgili mevzuat gereği size sunduğumuz hizmetin ifası amacıyla saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması, şebekelerimizin veri güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere paylaşılması,

  amaçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, telekomünikasyon hizmetlerinin sunulması, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, duyurulması gibi pazarlama aktiviteleri, çağrı merkezi hizmetlerinin sunumu, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

   

  III. Kişisel Verilerin Aktarılması

  Şirketimiz, kişisel verilerinizi Kanun ve sair mevzuat kapsamında, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının yerine getirilmesini sağlamak üzere;

  • http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis/istiraklerimiz linkinde listelenen yurt içi ve yurt dışındaki Turkcell grup şirketleri,
  • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini, ulaştırılması için çalıştığımız kurye şirketleri ve sair iş ortakları,
  • Şirketimiz alacaklarına ilişkin dava ve yasal takibin gerçekleştirildiği mahkeme ve icra müdürlükleri,
  • Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler,
  • Şirketimizce tarafınıza sunulan hizmetin ifası için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişiler
  • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişiler,
  • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcileriniz,
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,

  dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içi ve yurt dışındaki gerekli ve yetkili kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

  IV. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz abonelik sözleşmesi, Şirketimiz bayileri ve sair yüz yüze kanallar, Şirketimiz web sitesi, çağrı merkezi, kısa mesaj, elektronik posta, mobil uygulamalar, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ile elektronik haberleşme hizmeti ve Şirketimizin sair her türlü ürün ve hizmetlerinin yasal çerçeve dahilinde sunulabilmesi amacıyla toplanır.

  V. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

  Kanunun 11 numaralı maddesi gereğince; Şirketimize başvurarak,

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • Kanunun 7 no’lu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

  haklarına sahipsiniz.

  Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Turkcell Genel Müdürlük Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofis Park B Blok - Maltepe / İSTANBUL adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) yazılı olarak iletebilirsiniz.

  *6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi anlamına gelir.

  Turkcell’in, sunduğu hizmetlere ilişkin olarak pazarlama ve tanıtım amacıyla göndereceği e-postaları almak istemiyorsanız, gönderilen e-postada yer alan üyelikten ayrıl linkine tıklayarak veya turkcell.com.tr üzerinden hesabınıza girerek e-posta tercihlerinizi değiştirerek talebinizi iletebilirsiniz. E-posta gönderimleri ile ilgili sorularınızı ise müşteri hizmetlerini arayarak veya http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/iletisim/turkcell-hizmet kanalından form doldurarak iletebilirsiniz. • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Politikaları 
  Turkcell’de iş ihtiyaçlarına, kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde bilgilerin güvenliğini sağlamak amacıyla üst yönetim gözetiminde bilgi güvenliği yönetim sistemi mevcuttur. Turkcell Yönetimi, Turkcell’de bilgi güvenliği yönetim sisteminin hayata geçmesi konusunda destek sağlar, gerekli durumlarda atama ve yönlendirme yapar. Bilgi güvenliği yönetim sistemi, tanımlı bir risk yönetim yaklaşımı ve temel kuralların belirlendiği bilgi güvenliği politikaları ile sağlanmaktadır. Bu politikalar, tüm Turkcell çalışanlarının erişebileceği şekilde şirket içerisinde paylaşılmıştır. Bilgi güvenliği politikalarının amacı, Bilgi Güvenliği risklerinin yönetilmesi ve bilginin yeterli seviyede güvenliğinin sağlanmasıdır. Tüm Turkcell çalışanları, sorumlusu oldukları iş süreçleri ve bilgi varlıklarında bu politikalarda yazan kuralların uygulanmasından sorumludur.
   
  Turkcell’in bilgi güvenliği yönetim sisteminin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğinin bağımsız olarak gözden geçirilmesi sağlanır. Bağımsız gözden geçirme sonuçları, yönetime raporlanır ve ilgili kayıtlar saklanır.
   
  Gizlilik Anlaşmaları 
  Her Turkcell çalışanının iş akdinde bilgi gizliliğini korumakla sorumlu olduğu belirtilir. Tedarikçilerle çalışmaya başlanmadan önce gizlilik anlaşması imzalanır. Turkcell’e devamlı ve/veya geçici olarak hizmet veren tedarikçiden alınan hizmetin/ürünün içeriği ve kapsamına göre Turkcell’in karşılaşacağı riskler öngörülerek uygun olan güvenlik konuları gizlilik sözleşmesine eklenir. Söz konusu gizlilik sözleşmesi, bilgilerin güvenliğinin sağlanması ile ilgili gereksinimleri yansıtır ve ticari yaptırımları içerir. Korunması gereken bilgiler, ihlaller ile ilgili yaptırımlar sözleşmede tanımlanır. Tedarikçiler ve tedarikçi çalışanları görev alanları ve ilgili işteki görevleri ile sınırlı olarak bilgi varlıklarına erişmeleri gerektiği kadarıyla, minimum süreyle ve minimum erişim haklarıyla erişmeye yetkilidir.
   
  Yasal Uyumluluk 
  Turkcell yasal düzenlemeler doğrultusunda güvenlik gereksinimlerini belirler ve uygular. Turkcell abonelerine ait tüm kişisel bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti kanun ve düzenlemelerine uygun şekilde korunur. Kişisel bilgilerin kaydedilmesinde, işlenmesinde ve paylaşılmasında veri gizliliği ilkesine uygunluk için yürürlükteki yasa ve mevzuata uygun hareket edilir. Turkcell’in önemli kayıtları, kayıp ve bozulmalara karşı koruma altına alınır. Kayıtların saklama süreleri belirlenirken mevzuattaki yükümlülükler dikkate alınır.
    
  Bilgi Güvenliği Risklerinin Yönetimi
  Turkcell’de bilgi güvenliği risklerinin etkin şekilde yönetilmesi için servisler ve bu servislere yönelik riskler tanımlanır. Belirlenen risklerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilerek yönetilmesi sağlanır. Bilgi güvenliği risk yönetimi, tipik olarak risk değerlendirmeyi, risk işlemeyi, risk kabulünü ve risk iletişimini içerir.
   
  Bilgi Güvenliği Vakalarının Yönetimi
  Turkcell’de bilgi varlıklarının güvenliğini sağlamak için teknolojik çözümler ve süreçler seviyesinde önlemler alınarak, düzenli kontrol, test ve izlemeler yapılır. Çalışanlar bu konuda bilgilendirilir ve eğitilir. Turkcell bilgi varlıkları ile ilgili meydana gelen vakaların nasıl belirleneceği, kimlere iletileceği ve nasıl ele alınacağı belirlenmiştir. Ayrıca tespit edilen güvenlik zafiyetlerinin ilgililerine nasıl iletilmesi gerektiği, vakanın oluşmasına neden olan eksiklikler ve muhtemel risklerin değerlendirilmesi ile ilgili sorumluluklar tanımlanmıştır. • Cep telefonunuzun başkaları tarafından kullanılmasını engellemek ve cihazınızın güvenliğini korumak için aşağıdaki önerileri uygulayabilirsiniz.

  Sizin dışınızdaki kişilerin hattınızı kullanmasını ve size özel bilgilerin başkalarının eline geçmesini engellemek için;

  • Cep telefonunuzdaki SIM kartı mutlaka PIN kodu sorgusu devrede olacak şekilde kullanın.
  • PIN kodunuzu, başkalarının kolayca tahmin edebileceği şekilde seçmeyin ve kimse ile paylaşmayın.
  • Cafe, restoran, iş yeri, otomobil gibi alanlarda cep telefonunuzu yabancıların erişebileceği şekilde bırakmayın.
  • Cep telefonunuza önemli kişisel bilgilerinizi, Turkcell Şifre’nizi ya da diğer şifrelerinizi kaydetmeyin.
  • Telefonunuzun çalınması durumunda öncelikle mutlaka 532 ya da 0532 532 0000 Turkcell Müşteri Hizmetleri’ni arayarak konu hakkında bilgi verin ve hattınızın geçici kapama işlemlerini başlatın. Telefonunuzun kaybolduğunu ya da çalındığını anladığınız anda, hemen Turkcell Müşteri Hizmetleri’ni aramanız çok önemli. Çünkü telefonunuzu bulan kişiler hattınızı kullanarak uzun süreli veya yüksek miktarlarda görüşme yapabilir. Bu durumda, cihazınızın seri numarası (IMEl-International Mobile Equipment Identification-Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği) ve telefonun size ait olduğunu belirtir bir belgeyle savcılığa başvurmanız gerekir.
  • Turkcell Şifre’nizi isim veya doğum tarihi gibi kolay tahmin edilebilir bilgilerden belirlemeyin. Kişisel bilgilerinizi ve Turkcell Şifre’nizi gizli tutun ve kimseyle paylaşmayın. Bu bilgileri herhangi bir yere yazmayın.
  • Turkcell, sözlü veya yazılı olarak, hiçbir zaman e-posta, SMS ya da telefon aracılığıyla Turkcell Şifre’nizi sormaz veya talep etmez. Bu nedenle sizden Turkcell Şifre’nizi talep eden üçüncü şahıslara şifrenizi açıklamamanızı öneririz.
  • Kişisel bilgilerinizi veya şifrenizi göndermenizi talep eden bir e-posta Turkcell’e aitmiş gibi görünen bir adresten gelirse, bu e-postaya kesinlikle cevap vermeyin.
  • Gelen e-postaların içinde bulunan linklere tıklayarak ulaştığınız sayfaların ulaşmak istediğiniz sayfa olduğuna emin olun. Bu linklere tıkladığınızda, linkte görünen adrese ulaştığınızı sanmanıza rağmen, aslında oluşturulmuş sahte bir siteye yönlendirilebilirsiniz. Bağlanmak istediğiniz Turkcell sitelerinin Web adresini, adres çubuğuna yazarak bağlantı sağlamanız en güvenli yöntemdir.

  Telefonunuzda *#06# tuşlayarak IMEI numarasını öğrenin ve mutlaka telefonunuz dışında bir yere kaydedin. IMEI numarası vasıtasıyla, başvuruda bulunduğunuz Cumhuriyet Savcılığı, GSM operatörleri ile bağlantı kuracak ve telefonunuzun hangi SIM kart ile kimin tarafından kullanıldığını belirleyecektir. Bu noktada telefonunuzun faturası, cihaz ve numaranın size ait olduğunu gösterir tek belgedir. Bu nedenle böyle bir durumda telefonunuzun size dönebilmesi için mutlaka faturanızı saklayın. İkinci el telefon satın almanız durumunda satın aldığınız kişiden önceki satış faturasını ve yaptığınız satın almaya dair bir makbuz talep edin.  Cihazınızın güvenliği için;


  • Orijinal şarj cihazları ve bataryaları kullanın.
  • Telefonunuzda yer alan elektronik parçalar ısıya ve neme karşı çok duyarlıdır. Cihazınızı çok yüksek/düşük sıcaklık ortamlarından, nemden ve sudan koruyun.
  • Telefonların tamiri için üreticiler tarafından geliştirilen özel tamir ekipmanları ve yazılım yükleme aparatları bulunur. Telefonunuzda yaşadığınız herhangi bir teknik sorun için yetkili teknik servislere başvurun.
  • Konuşma esnasında telefonunuz radyo dalgaları vasıtasıyla baz istasyonlarla veri iletişimini sürdürür. Bu nedenle hareket halinde konuşma yaparak sürekli baz istasyon değiştirmek, telefonunuzun şarjının daha çabuk tükenmesine yol açar. Bu da batarya ömründe kısalmaya sebep olabilir.

  İstenmeyen mesajlardan (spam) korunmak için;


  • Telefonunuza gelebilecek SMS, MMS ya da e-postalarda var olan linkleri, göndereni tanımıyorsanız açmayın, varsa mesajla birlikte gelen yazılımı kurmayın.
  • Telefonunuza gelebilecek SMS, MMS ya da e-postalarda, bir yarışmada herhangi bir kazandığınıza dair bilgi varsa, mesajda yer alan numarayı aramadan önce konuyu mutlaka sorgulayın. Böyle bir yarışmaya katılıp katılmadığınızı hatırlamaya çalışın.
  • Kişisel bilgilerinizi, özellikle kullanıcı adı, şifre, PIN kodu, banka ya da kredi kartı bilgilerinizi, hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir Web sitesine girmeyin ya da bu tür bilgileri cep telefonunuzdan SMS, MMS veya e-postayla göndermeyin.

  Cep telefonunuzun donanım ve yazılım güvenliği için;


  • Telefonunuzda çıkacak olan güvenlik uyarılarını, mesajda belirtilen riske ilişkin bilgiyi tam olarak anlamadığınız sürece dikkate alın, es geçmeyin.
  • Güvenliğinden emin olmadığınız bağlantılardan ve kaynaklardan telefonunuza içerik indirmeyin, kurmayın.
  • Kişisel bilgisayarlardan telefonunuza bir program veya bir doküman göndereceğiniz zaman, öncelikle göndereceğiniz öğeyi mutlaka kişisel bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda virüs taramasından geçirin.
  • Telefonunuzun “bluetooth” özelliğini sadece ihtiyaç duyduğunuz anlarda açın ve işiniz bittiğinde tekrar kapatın.
  • Telefonunuzun “bluetooth” özelliği ile sadece güvendiğiniz kişilerden dosya transferi yapın.
  • “Bluetooth” ile size gelebilecek dosyaları eğer kaynağını ve işlevini bilmiyorsanız kabul etmeyin, telefonunuza kurmayın.
  • Telefonunuzu, arıza yaptığında ya da bir sorun yaşadığınızda mutlaka yetkili servisle görüşün.
 • Turkcell.com.tr’de sisteme giriş yaparak Hesabım’da işlem yaparken, kişisel güvenliğinizi ve bilgilerinizin gizliliğini koruyabilmek için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.


  • İsim, doğum tarihi gibi kolay tahmin edilebilir bilgilerden Turkcell Şifre belirlemeyin. Kişisel bilgilerinizi ve Turkcell Şifre’nizi gizli tutun, kimseyle paylaşamayın. Bu bilgileri herhangi bir yere yazmayın.
  • Turkcell, sözlü ya da yazılı olarak hiçbir zaman e-posta, SMS ya da telefon aracılığıyla Turkcell Şifre’nizi ve Tek Kullanımlık Şifre’nizi sormaz veya talep etmez. Bu nedenle sizden Turkcell Şifre’nizi ve Tek Kullanımlık Şifre’nizi talep eden 3. şahıslara şifrenizi açıklamayınız.
  • Kişisel bilgilerinizi veya şifrenizi göndermenizi talep eden bir e-posta Turkcell’e aitmiş gibi görünen bir adresten gelirse, bu e-postaya cevap vermeyin. Turkcell, sözlü veya yazılı olarak hiçbir zaman e-posta, SMS ya da telefon aracılığıyla şifrelerinizi sormaz veya talep etmez.
  • Gelen e-postalarda bulunan linklere tıklayarak ulaştığınız sayfaların ulaşmak istediğiniz sayfa olduğuna emin olun. Bu linklere tıkladığınızda, linkte görünen adrese ulaştığınızı sanmanıza rağmen, aslında oluşturulmuş sahte bir siteye yönlendirilebilirsiniz. Bağlanmak istediğiniz Turkcell sitelerinin Web adresini, adres çubuğuna yazarak bağlantı sağlamanız en güvenli yöntemdir.
  • Hesabım’dan yararlanmaya başlamadan önce, internet tarayıcınızın sağ alt köşesinde yer alan bir adet kilit ve anahtar ikonunun bulunmasına dikkat edin. Şüphelendiğiniz bir durum olursa, ikonların üzerine tıklayarak, sertifikanın Turkcell adına olup olmadığını kontrol edin.
  • Turkcell Şifrenizi Hesabım’da, wap.turkcell.com.tr’de, Turkcell Kioskların’da, ve www.gnctrkcll.com’da kullanabilirsiniz. Tek Kullanımlık Şifre’nizi Hesabım’da gerçekleştirdiğiniz bazı işlemleri onaylamak için kullanabilirsiniz.
  • TeleŞifrenizi ise Sesli Yanıt Sisteminde(532 ya da 0532 532 0000) kullanabilirsiniz. Turkcell Şifre’nizin çalınma olasılığını önlemek için lütfen bunun dışındaki yerlerde şifrenizi kullanmayın.
  • Turkcell Şifre’nizi ve Tek Kullanımlık Şifre’nizi kimseyle paylaşmayın ve bir yere not etmeyin.
  • Turkcell Şifre’nizi kimseyle paylaşmayın ve bir yere not etmeyin.
  • Turkcell, Turkcell Şifre’nizin ve Tek Kullanımlık Şifre’nizin kaybolmasından ve çalınmasından doğabilecek hasardan sorumlu değildir.
  • Tek Kullanımlık Şifre’nizin kullanım süresi 15. Dk’dır. 15 dk. içinde kullanılmayan Tekşifre’ler geçersiz hale gelmektedir. 15 dk.dan sonra Tek Kullanımlık Şifre ile onay işlemleri yapmak için yeniden Tekşifre almanız gerekmektedir.
  • Kısa mesaj ile almış olduğunuz Tek Kullanımlık Şifre sadece 1 kez kullanılabilir. Daha önce aynı şifreyi kullandıysanız tekrar Tek Kullanımlık Şifre" ile işlem yapacaksanız, yeniden Tekşifre almanız gerekmektedir.
  • Bilgisayarınızda mutlaka lisanslı programlar kullanın.
  • İnternetten indirdiğiniz ya da bilgisayarınıza yüklemek istediğiniz programları mutlaka virüs taramasından geçirin. Kaynağını bilmediğiniz programları bilgisayarınıza yüklemeyin. Özellikle “.exe” uzantılı dosyalara dikkat edin.
  • Hesabım uygulamaları 5 dakika süresince işlem yapmadığınız takdirde oturumunuzu güvenlik açısından otomatik olarak kapatır. Bu güvenliğe rağmen, uygulamalar açıkken bilgisayar başından kalkmamanızı tavsiye ederiz.
  • Ek güvenlik önlemi olarak, telefon ve şifre işlemlerinde sanal klavye kullanın.
  • Eğer şifreniz size 3 dakika içinde ulaşmazsa, telefonunuzun mesaj hafızasının dolu olmadığından veya kapsama alanı içinde olduğunuzdan emin olduktan sonra yeniden şifre talep edin.
  • Hesabım kullanımınızı en güvenli şekilde sonlandırmak için, ekran penceresini internet tarayıcınızın kapatma düğmesinden kapatmak yerine (X), Güvenli Çıkış’ı kullanın.
  • İnternet erişiminizi ADSL ile sağlıyorsanız, interneti kullanmadığınız zamanlarda bağlantınızı kapatın.
  • Hesabım'a halka açık veya ortak kullanımda olan bilgisayarlardan girmeyin.
  • Bilmediğiniz kişi ya da kurumlardan gönderilen e-postalardaki adres uzantılarına tıklamayın, varsa mesaj ekindeki dosyaları yüklemeyin.
  • Her türlü şüphe uyandıracak konularda bilgi almak için 532 ya da 0532 532 0000 Turkcell Müşteri Hizmetleri’ni arayın.

 • www.turkcell.com.tr/akademi adresine sahip web sitesinin (“Site”) sahibi Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(“Turkcell”)'dir. www.turkcell.com.tr/akademi web sayfasındaki içerikler kopyalanamaz, çoğaltılamaz, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.’nin bilgi ve onayı dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz. Site kullanıcıları aksi kullanım durumunda gerekli hukuki yaptırım ve cezalardan sorumlu olacaklarını kabul ederler.

  www.turkcell.com.tr/akademi websitesinde Turkcell’in sahibi olmadığı veya Turkcell tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verilebilmektedir.  Kullanıcılar tarafından bu web sitelerinden herhangi birinin ziyaret edilmesi halinde, ziyaret edilen sitenin gizlilik ve sair politikaları geçerli olacaktır. Turkcell’in ilgili web sitelerinin politika ve uygulamaları ile ilgili sitelerin içeriklerine ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Turkcell.com.tr/akademi de yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, içerik sahiplerinin şahsi görüşleri olup herhangi bir içeriğe ait kazanç veya kayıp beyan etmemektedir. Yatırım/yönlendirme eğitimleri dahil, hiçbir içerik Yatırım Danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan www.turkcell.com.tr/akademi veya Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ, yöneticileri ve eğitim içerik sahipleri için hiçbir bağlayıcılığı yoktur.

  www.turkcell.com.tr/akademi  sitesi ve bu sitenin kurallarında değişiklik yapmak, kuralları iptal etmek ve/veya yeni kurallar getirmek tamamen TURKCELL’in insiyatifindedir. Turkcell bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri,sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

  Kullanıcıların burada yer alan  taahhütlere aykırı davranması ve/veya kullanımlarının Ceza Kanunu başta olmak üzere tüm ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmesi ve/veya Turkcell tarafından Kullanıcıların güvenlik önlemlerin önemli ölçüde ihlal ettiği kanaatine varıldığı takdirde siteden faydalanmaları herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve önceden ihbarda bulunulmadan her zaman için sona erdirilebilir.

  Site kullanıcıları, siteyi ve içindeki uygulamaları kullanmakla, işbu Kullanım Koşulları’nı okuduklarını; yukarıda belirtilen tüm hususları okuyarak aynen kabul etmiş olduklarını, kurallara ve taahhütlere aykırı tutum ve hareketleri nedeniyle TURKCELL’in ve 3. Kişilerin karşılaşılabileceği her türlü dava, tazminat ve sair tüm taleplerin doğrudan muhatabı olduklarını ve uğramış oldukları her türlü zararı derhal karşılayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

  www.turkcell.com.tr/akademi adresine sahip web sitesinde (“Site”) uygulama geliştirme konuları ile ilgili eğitimlerde kullanılan örnek video içerikleri ve videolarda geçen Apple markası ve logo işareti Apple Inc.’e ait olup, Apple Inc.’in sahibi olduğu https://www.apple.com/legal/intellectual-property/guidelinesfor3rdparties.html web sitesinden alınmıştır. Bu sitede yayınlanan ve Apple marka ve logo işaretini havi her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet hakkı , Apple Inc.’e aittir, yalnızca Apple Inc. tarafından ve sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez, yayınlanamaz, satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz. Başka kurum yada kuruluşlarca dokümanlarında yayınlanamaz. Site kullanıcıları aksi kullanım durumunda gerekli hukuki yaptırım ve cezalardan sorumlu olacaklarını kabul ederler.
 • Ülkemizin siber güvenliğine karşı siber ortamda ortaya çıkan tehditlerin belirlenmesi, muhtemel saldırı ve olayların etkilerini azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve belirlenen aktörlerle paylaşılması için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bünyesinde Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM, TR-CERT) oluşturulmuştur.

  Genel bilgi için:
   https://www.usom.gov.tr/

  Ulusal Siber Güvenlik İhbar’ları için:
  https://www.usom.gov.tr/ihbar-bildir.html

  Zararlı Yazılım Barındıran / Yayan Alan Adları için:
  https://www.usom.gov.tr/zararli-baglantilar/1.html


 • Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’ye ait olan Turkcellpartner.com, Turkcell iş ortaklığı ekosistemine dahil olmak isteyen firmaların iş ortaklığı başvurularını yapabileceği, iş ortağı firmaların ise Turkcell ile ilişkilerini yürütmekte kullandığı internet portalidir. Bu adresi ziyaret eden kullanıcılarımızın bilgi güvenliği Turkcell için büyük önem taşımaktadır.

  Bu metin, bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır.

  İş ortaklığı başvurusunda bulunmayacak kişi ve firmalar, kişisel ve firma bilgilerini paylaşmaksızın internet sitesini diledikleri sıklıkta ziyaret edebilirler. İnternet sitesi ziyaretiniz sırasında kişisel ve firma bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan iş ortaklığı başvuru bilgileriniz, Turkcell tarafından korunur ve korunmaya devam edilecektir.

  Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, telefon ve faks numaranız, e-posta, firma bilgileriniz, adresiniz gibi bilgileriniz tarafınızdan internet sayfasından verildiğinde kaydedilmektedir.

  İş ortaklarımız Turkcellpartner.com'a Turkcell Süper Şifre ve telefon bilgileriyle giriş yapabilirler. Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Turkcell Şifre’nizi kimse ile paylaşmamanızı ve bir yere not etmemenizi özellikle rica ediyoruz.

  E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamadığını ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizlerin sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz.

  Turkcell iş ortaklığı sürecine ilişkin tarafınıza gönderilen e-postalar ile ilgili red/değişiklik taleplerinizi, http://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/iletisim/turkcell-hizmet kanalından form doldurarak müşteri hizmetlerine başvurabilirsiniz.

  İnternet sitesinde Turkcell tarafından işletilmeyen diğer Web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu internet sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz, o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin sorumlu olmadığını belirtiriz.

  Son olarak, Turkcell’in gizlilik politikalarını değiştirmesinin mümkün olduğunu hatırlatır, bu nedenle Güvenlik ve Gizlilik sayfalarımızı düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

  Adres: Turkcell Küçükyalı Plaza, Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi No:20 Küçükyalı Ofispark B Blok - Maltepe / İSTANBUL

Sayfayı kaydırın