en

Turkcell Ortak Değerleri ve
İş Etiği Kuralları

TODİEK

Ortak Değerlerimiz

İş Etiği Kuralları

Temel Hak ve Özgürlüklere Saygı Duyarız

Temel Hak ve Özgürlüklere Saygı Duyarız

Turkcell ve Turkcell Grup Şirketleri olarak, çalışanlarımızın Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen temel hak ve özgürlüklerini korumak ve bu hak ve özgürlüklerini ilgili uluslararası ve ulusal mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde kullanmalarını sağlamak üzere yürürlüğe konulan politikalara uygun hareket ederiz. Kişisel verilerin korunması için ilgili mevzuata uygun olarak gerekli önlemleri alırız ve yasal yükümlülükleri ifa ederiz. Turkcell ve Turkcell Grup Şirketleri’nin çalışanları temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiasıyla İnsan Kaynakları İş Ortağı veya Etik Komite’ye Etik Bildirim Kanalları ile başvurma hakkına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunmasına ve Gizliliğe Önem Vermekteyiz

Kişisel Verilerin Korunmasına ve Gizliliğe Önem Vermekteyiz

  • Turkcell ve Turkcell Grup Şirketleri olarak Kişisel verilerin korunmasını önemser, kişisel verilerin gizliliğine saygı gösteririz.
  • Kişisel Verileri; kanuna uygun bir şekilde yalnızca uygun iş amaçları için, sınırlı sayı ve ölçülülük prensiplerine uygun şekilde kullanırız.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanununda sayılı veri işleme sebepleri veya ilgili kişinin özel iznini gösteren açık rızası olmaksızın kişisel verileri yetkisiz kişilerle paylaşmamakta, kaydetmemekte, aktarmamakta ve işlememekteyiz.
Çalışan/Abone/Kullanıcı Bilgileri Konusunda Ekstra Hassasiyet Gösteririz

Çalışan/Abone/Kullanıcı Bilgileri Konusunda Ekstra Hassasiyet Gösteririz

Turkcell ve Turkcell Grup Şirketleri olarak, çalışanlarımızın / abonelerimizin / kullanıcılarımızın şahsi bilgilerinin gizliliğine saygı gösteririz. Bu tür bilgiler, sadece Turkcell ve Turkcell Grup Şirketleri’nin faaliyetleri için gerekli olması halinde ve ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde edinilir ve azami olarak yasal süreler boyunca saklanır.

Görevi dolayısıyla Turkcell ve Turkcell Grup Şirketleri çalışanlarının / abonelerinin / kullanıcılarının kişisel bilgilerine erişim yetkisi olan kişiler şirket içerisinde belirlenmiş yükümlülükleri peşinen kabul etmiş sayılır. Aksi bir tutumun, Şirket kurallarına aykırı olacağı gibi Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat uyarınca hem bireysel hem de Şirketin cezai ve hukuki sorumluluğuna yol açabileceğini bilir.

Taciz ve Psikolojik Şiddeti (Mobbing) Mazur Görmeyiz

Taciz, Psikolojik Şiddet ve Mobbingi Mazur Görmeyiz

Turkcell ve Turkcell Grup Şirketleri olarak taciz, cinsel taciz, mobbing ve ayrımcılık uygulayan hiçbir çalışana tolerans göstermeyiz, bu tür eylemleri mazur görmeyiz.

Davetler ve Seyahatlerde Belirli Kurallar İçerisinde Hareket Ederiz

Davetler ve Seyahatlerde Belirli Kurallar İçerisinde Hareket Ederiz

İş ilişkimiz olan müşteriler, bayiler, distribütörler, tedarikçiler, bankalar vb. Iş ortaklarımızdan gelen çeşitli organizasyonlara, davetlere katılırken, rüşvet ve yolsuzluğa ilişkin şirket düzenlemelerine uyarız.

Hediye Alıp Verirken Şunlara Dikkat Ederiz

Hediye Alıp Verirken Şunlara Dikkat Ederiz

Görevimiz gereği paydaşlarımızla kurduğumuz ilişkilerde herhangi bir karşılık beklemez, şirket prosedürlerine uygun ödemeler dışında herhangi bir fayda sağlamayız.

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Sosyal Sorumluluk

Turkcell olarak topluma karşı olan sorumluluğumuzu, kurulduğumuz günden bu yana eğitim, kültür, sanat, spor ve çevre gibi farklı alanlarda desteklediğimiz projeler ile yerine getirmekteyiz.

Teknolojimizle hayatı kapsıyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda eşitsizliklerin azaltılması için çalışıyoruz. Teknolojinin fırsat eşitleyici gücü ile çocuklar, kadınlar, mülteciler, engelliler, yaşlılar, dar gelirliler için kimseyi geride bırakmadan bilgiye eşit erişim imkanı sunuyor ve bu yönde ilham veriyoruz.

Toplumsal sorumluluk anlayışımızın temelinde hissedarlarımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz, bayilerimiz, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve medyanın oluşturduğu sosyal paydaşlarımıza duyduğumuz sorumluluk var.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik

Teknolojide olduğu gibi, çevre bilincinin yaygınlaştırılması konusunda da liderlik yapmak hedefiyle Turkcell olarak yerel ve küresel çevre sorunlarına duyarlı biçimde çevreye karşı sorumluluklarımız ve etki alanlarımız tüm iş süreçleri içinde değerlendirilir ve operasyonlar bu önceliklere göre yönetilir.

Turkcell ve Turkcell Grup Şirketleri’nin çalışanları; çevre, sağlık ve güvenlik konusunda çıkarılmış olan yasa ve politikalara uygun davranmakla yükümlüdür. Sürdürülebilirlik bilinciyle Turkcell Çevre Politikası benimsenir, desteklenir ve tüm kaynaklar iş ortamlarında ve ilgili yerlerde tasarruflu olarak kullanılır.

Çevre, Sağlık ve Güvenlik
Yönetim Ekibimizin Sorumlulukları

Yönetim Ekibimizin Sorumlulukları

Yönetim Ekibimiz (Turkcell Yönetim Kurulu; Turkcell Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları) kişisel ilişkileri, mali veya ticari menfaatleri ve Turkcell'e karşı sorumlulukları arasında doğan veya doğabilecek menfaat çatışmalarını etik bir şekilde değerlendirerek dürüst ve güvenilir davranır.

Yönetim Ekibimiz kamuya açıklanan veya şirketimizin kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm raporlar ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapar. Turkcell'in bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve kurallara uygun davranır.

Bu etik kuralların sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket eder. Turkcell'in tüm faaliyetlerinde yasalara ve Turkcell politikalarına uygun bir iş kültürü oluşturmaya gayret eder.

Rekabet Hukuku Kurallarına Uyumlu Şekilde Çalışmaktayız

Rekabet Hukuku Kurallarına Uyumlu Şekilde Çalışmaktayız

Turkcell ve Turkcell Grup Şirketleri olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm piyasalarda etkin rekabetin sağlanması ve korunması için rekabet hukuku mevzuatı ve düzenlemelerine uygun önlemler alır, kanun hükümlerine uygun şekilde çalışırız.

Rekabet hukukunun amaçları ve temel prensiplerine uygun şekilde çalışabilmek amacıyla hazırlanan kılavuz, bilgilendirme ve eğitimlerin tüm çalışanlarımız tarafından incelenmesi sağlarız.

Rekabetin korunması genel ilkelerimizdendir ve rekabetin korunması için rakipler arasında yazılı veya sözlü olarak, rekabetin sınırlanması sonucunu doğuracak iletişimlerden ve pazara yeni girmek isteyen teşebbüslerin engellenmesi, yüksek satış fiyatları, maliyet altı satış fiyatlarının uygulanması gibi uygulamalarından kaçınırız.

Turkcell ürün ve hizmetlerinin yeniden satışını gerçekleştiren üçüncü şirketlerin yeniden satış fiyatlarına müdahale etmeyiz.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm piyasalarda, Türk Ticaret Kanunu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamında da rekabet kurallarına uyumlu şekilde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Bilgi Güvenliği Kuralları ve Gizlilik

Bilgi Güvenliği Kuralları ve Gizlilik

Bilgi güvenliği politikaları; Turkcell’in bilgi güvenliği ihtiyaçlarını yönetmek için üst yönetimin onayı ile oluşturulan bilgi güvenliği yönetim sisteminin işletilerek, tüm servis ve servis yönetim aktivitelerinde bilgi güvenliği politikalarının efektif bir şekilde yönetilmesi, bilgi varlıklarının risklere karşı güvenliği, doğruluğu ve sürekli kullanılabilirliğini sağlamayı amaçlar. Tüm çalışanların bu politikalara uygun şekilde kendi iş süreçlerini yapılandırmaları önemlidir. Bu nedenle, bilgi varlıklarının kullanıcıları ve sahipleri olarak, sorumlusu olunan bilgi varlıklarından, iş sırlarından ve temel iş süreçlerinde, politikalarda yazan kuralların uygulanmasından sorumludur.

Şirket Varlıklarının Korunması ve Doğru Kullanımı

Şirket Varlıklarının Korunması ve Doğru Kullanımı

Turkcell ve Turkcell Grup Şirketleri’nin çalışanları, şirket varlıklarını kaybolmaya, hasara, çalınmaya, yetkisiz erişime, iş amacı dışında kullanıma, kişisel menfaat için kullanılmasına ve yanlış kullanıma karşı korumakla yükümlüdür. Şirket varlıkları, Turkcell çalışma ilkelerine aykırı, başkalarını rahatsız edecek içerikler oluşturmak ve paylaşmak için kullanılamaz. Şirketin bütün varlıkları, sadece iş amaçlı kullanılmalıdır.

Tüm çalışanlar ayrıca, en kritik varlık kategorilerinden biri olan bilgi varlıklarına ilişkin kurum içi intranet sayfasında yayımlanan Turkcell Bilgi Güvenliği politika ve prosedürlerine uygun hareket etmekle yükümlüdür. Tüm çalışanların bu politikalara uygun şekilde kendi iş süreçlerini yapılandırmaları önemlidir. Bu nedenle, bilgi varlıklarının kullanıcıları ve sahipleri olarak, sorumlusu olunan bilgi varlıklarından, iş sırlarından ve temel iş süreçlerinde, politikalarda yazan kuralların uygulanmasından sorumludur.

Çıkar Çatışması Durumlarının Önlenmesi

Çıkar Çatışması Durumlarının Önlenmesi

Turkcell ve Turkcell Grup Şirketleri’nin çalışanları sorumluluklarını, kişisel çıkarlarından bağımsız, şirket önceliklerini gözeterek yerine getirir, kişisel çıkarlarının, Turkcell çıkarları ile çatıştığı veya çatışır göründüğü eylem, ilişki ve durumlardan kaçınırlar. Bir Turkcell çalışanının, onun ailesinin veya bir yakınının, çalışanın şirket içerisindeki pozisyonundan faydalanarak şahsi menfaat sağlaması; vereceği iş kararlarından veya sahip olduğu gizli bilgilerden fayda sağlayabilecek kişi ya da organizasyonlarla yakın ilişki içine girmesi yasaktır. Görevleri esnasında çalışanlar şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar.

Mali ve Ticari Kayıtlarda Doğruluğun Esas Alınması, Yasal Düzenlemelere Uyum

Mali ve Ticari Kayıtlarda Doğruluğun Esas Alınması, Yasal Düzenlemelere Uyum

Turkcell, varlıklarının korunmasını, uygun şekilde kullanılmasını ve mali kayıtların ve raporların doğru ve güvenilir olmalarını sağlayacak iç kontrol standartlarını ve prosedürlerini oluşturmuştur. Turkcell ve Turkcell Grup Şirketleri çalışanları, gerekli iç kontrolleri sürdürme ve bunlara uyma, gerektiğinde hesap verebilme sorumluluğunu paylaşmaktadırlar.

Tüm işlemlerin, ilgili hesaplarda ve dönemlerde kaydedilmesini, geçerli belgelerle, öngörülen detayda desteklenebilir olmasını sağlarlar. Kayıtları Turkcell ve Turkcell Grup Şirketleri prosedürlerine ve yasalara uygun şekilde ve sürelerde muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Tüm dahili ve harici denetim ve soruşturmalarda, kendi yöneticileri ve konuyla ilgili Direktörün bilgisi dahilinde olmak kaydıyla, istenilen tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz sağlar, otoritelere yardımcı olurlar.

Kamu kurumlarıyla çalışırken hem FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) hem de yerel yasalara uyumlu davranmakla yükümlüdürler.

Turkcell Etik Bildirim

Turkcell çalışanları, iş ortakları, tedarikçiler, bayiler, hissedarlar ve Turkcell müşterilerinin, Şirketimiz çalışanları ve uygulamaları ile ilgili olarak Turkcell Etik Kurallarına uygun olmadığını düşündükleri konuları Etik Komite’ye iletebilmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

Bildirim sahibinin kişisel bilgilerini paylaşma zorunluluğu bulunmamakta olup, kişisel bilgilerin paylaşılması durumunda ise gizlilik kurallarına uygun biçimde hareket edilmektedir. İletişim bilgilerinin paylaşıldığı başvurularda Etik Komite’nin konu hakkındaki değerlendirmesi sonrasında başvuru sahibine gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Turkcell Etik Bildirimi, Turkcell İş Etiği Kurallarına uygun olmadığı düşünülen konuların bildirimi amacını taşımakta olup; tüketici şikâyeti, öneri, itiraz vb. talepleri için Etik Bildirim faaliyetleri kapsamında herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Bu tarz bildirimlerin Şirketin diğer iletişim kanalları (Turkcell Hizmet ve Tüketici şikayetleri bölümleri) aracılığı ile iletilmesi beklenmektedir.

Turkcell Etik Bildirim
Etik Bildirim Kanalları: etikbildirim@turkcell.com.tr
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Etik Kurulu Aydınevler Mah. İnönü Cad. No:20, Küçükyalı / İstanbul